Kaj je Uredba CLP?

Uredba CLP je nov sistem Evropske unije za razvrščanje, označevanje in pakiranje snovi ter zmesi, ki temelji na globalno usklajenem sistemu (GHS – Globally Harmonised System) Združenih narodov. Glavni namen Uredbe CLP je zagotavljanje visoke ravni varovanja zdravja ljudi in okolja ter prostega pretoka kemičnih snovi, zmesi in nekaterih posebnih izdelkov ob izboljšanju konkurenčnosti in inovativnosti. Glavni cilj Uredbe CLP je ugotoviti kakšne nevarne lastnosti ima neka kemikalija, te informacije preko etikete in varnostnega lista posredovati uporabniku in tako omogočiti zavestnejšo, racionalnejšo in odgovornejšo uporabo, tako na lokalnem kot tudi globalnem nivoju.