Kaj je zeleno javno naročanje?

Zeleno javno naročanje je orodje, ki omogoča, da se ob porabi javnih sredstev poleg ekonomskih vidikov upoštevajo tudi okoljski vidiki, s čimer se ta javno-finančni instrument uporablja za zasledovanje ciljev okoljske politike. Pravna podlaga zelenega javnega naročanja je Uredba o zelenem javnem naročanju, ki določa:

  • minimalne obvezne okoljske zahteve,
  • priporočila za doseganje višjih okoljskih standardov,
  • način vključevanja okoljskih zahtev v postopke javnega naročanja in
  • način dokazovanja, da ponudnik oziroma blago, storitev ali gradnja izpolnjuje okoljske zahteve.

 

Uredba o zelenem javnem naročanju za 11 skupin izdelkov in storitev javnega naročanja določa okoljske vidike, ki jih morajo naročniki upoštevati pri oddaji javnih naročil ter način, kako se upoštevajo. Okoljski vidiki se v postopku javnega naročanja vključujejo v razpisne dokumentacije, in sicer z opredelitvijo predmeta javnega naročila, tehničnih specifikacij, pogojev za ugotavljanje sposobnosti ponudnika, meril za izbor najugodnejše ponudbe in pogodbenih določil.