Označevanje biocidnega proizvoda

Biocidni proizvodi se označijo v skladu z Uredbo CLP. Poleg tega je treba na biocidnem proizvodu v skladu z Uredbo o biocidnih proizvodih jasno in neizbrisno navesti:

 • opis vsake aktivne snovi posebej in njeno vsebnost v merskih enotah
 • nanomateriale, ki jih proizvod vsebuje, če jih sploh vsebuje, in vsa s tem povezana posebna tveganja, ob vsaki navedbi nanomaterialov pa v oklepaju tudi besedo „nano“
 • številko dovoljenja, ki jo je biocidnemu proizvodu dodelil pristojni organ ali Komisija
 • ime in naslov imetnika dovoljenja
 • vrsto formulacije
 • dovoljene uporabe biocidnega proizvoda
 • za vsako uporabo, določeno v skladu s pogoji iz dovoljenja, navodila za uporabo, pogostost uporabe in razmerje odmerka, izraženo v merskih enotah na smiseln in uporabniku razumljiv način
 • podatke o verjetnih neposrednih ali posrednih neželenih stranskih učinkih ter navodila za prvo pomoč
 • če so navodila priložena, se pripiše stavek „Pred uporabo preberite priložena navodila.“, po potrebi pa tudi opozorila za ranljive skupine
 • navodila za varno odstranjevanje biocidnega proizvoda in njegove embalaže, vključno s prepovedjo ponovne uporabe embalaže, kadar je to primerno
 • številko ali oznako serije formulacije in rok uporabe v običajnih pogojih skladiščenja
 • kadar je to ustrezno, časovno obdobje, potrebno, da biocidni proizvod doseže učinek, časovni presledek, ki ga je treba upoštevati med posameznimi uporabami biocidnega proizvoda ali med uporabo biocidnega proizvoda in naslednjo uporabo tretiranega izdelka ali ponovnim dostopom ljudi ali živali na območje, na katerem se je uporabljal biocidni proizvod, vključno s podatki o sredstvih in ukrepih za dekontaminacijo ter trajanju potrebnega prezračevanja tretiranih površin; podrobnosti za ustrezno čiščenje opreme; podrobnosti v zvezi s previdnostnimi ukrepi med uporabo in prevozom
 • kadar je to ustrezno, kategorije uporabnikov, na katere je uporaba biocidnega proizvoda omejena
 • kadar je to ustrezno, informacije o kakršni koli posebni nevarnosti za okolje, zlasti v zvezi z zaščito neciljnih organizmov in preprečevanjem onesnaženja vode
 • za biocidne proizvode, ki vsebujejo mikroorganizme, zahteve glede označevanja v skladu z Direktivo 2000/54/ES.