Varnostni list

Z uvedbo Uredbe REACH so varnostni listi postali glavno orodje za zagotavljanje, da dobavitelj sporoči dovolj informacij udeležencem v dobavni verigi, tako da se omogoči varno uporabo njihovih snovi in zmesi. Varnostni list vključuje informacije o lastnostih snovi in njenih nevarnostih ter navodila za uporabo, odstranjevanje in prevoz, kot tudi ukrepe prve pomoči, protipožarne ukrepe in ukrepe nadzora izpostavljenosti.

Varnostni list mora vključevati nova merila za razvrščanje in označevanje v skladu z Uredbo CLP, s čimer se zagotavlja, da so delavci in potrošniki v Evropski uniji jasno obveščeni o nevarnostih kemikalij.

Vsebina in upravljanje varnostnega lista morata biti v celoti skladni z evropsko zakonodajo, če želite kot dobavitelj uspešno tržiti svoje izdelke v Evropi.

Kot dobavitelj morate varnostni list predložiti, če:

  • snov ali zmes izpolnjuje merila za razvrstitev kot nevarna v skladu z Uredbo CLP, ali
  • je snov obstojna, se kopiči v organizmih in je strupena (PBT) ali je zelo obstojna in se zelo lahko kopiči v organizmih (vPvB) v skladu z merili iz Priloge XIII k uredbi REACH, ali
  • je snov vključena na seznam kandidatnih snovi, za katere bo morda potrebna avtorizacija v skladu s členom 59(1) Uredbe REACH, zaradi katerih koli drugih razlogov.

Pod določenimi pogoji se tudi za nekatere zmesi, ki ne izpolnjujejo meril za razvrstitev kot nevarne v skladu z uredbo CLP, zahteva priprava varnostnega lista ali na zahtevo njegova predložitev, na primer, če zmes vsebuje snov, za katero obstajajo omejitve izpostavljenosti na delovnem mestu na ravni Skupnosti.

Kot dobavitelj morate varnostni list zagotovi brezplačno na papirju ali v elektronski obliki najpozneje na dan, ko je snov ali zmes prvič dobavljena.